Asset 1 1

Seachdain na Fèise

Seachdain na Fèise

DIMÀIRT 25mh – DIHAOINE 28mh AN T-IUCHAIR 2023

‘S e tachartas fad seachdain a th’ anns an fhèis a thèid a chumail air an t-seachdain mu dheireadh dhen Iuchar is a tha fosgailte do chloinn bho aois 8.

Tha clàradh dùinte airson 2023.

Tha Fèis Arainn fosgailte do dhaoine òga bho aois 8 bliadhna. Thar ceithir làithean na fèise bidh cothrom aig com-pàirtichean fheuchainn air diofar ionnsramaidean-ciùil, seinn, dràma, ealain is iomain, no na sgilean a th’ aca mar tha a leasachadh, is aig an aon àm beagan eòlais a chur air canan agus cultur na Gàidhlig.

Bidh buannachd ri fhaighinn do gach duine-cloinne a ghabhas pàirt san Fhèis, ge be a tha eòlas aca air na cuspairean taghta aca gus nach eil is freagraidh an Fhèis air cloinn le sgilean aig gach ìre suas gu ìre coileanta. Chan fheum comas a bhith aig com-pàirtichean air ceòl a leughadh no eòlas a bhith aca ro làimhe air ceòl traidiseanta. Thèid ceòl a theagasg air chluais, earrann mu seach.

Comharraichidh com-pàirtichean na trì cuspairean a tha iad airson a dhèanamh agus aon chuspair a bharrachd air eagal ‘s gum bi clasaichean làn nuair a chlàras iad airson na Fèise. Fritheilidh com-pàirtichean dà chlàs sa phrìomh chuspair aca gach latha agus aon san dà chuspair eile aca. Air an latha mu dheireadh thèid consairt a chumail far am bi cothrom aig a’ chloinn na dh’ionnsaich iad aig bùithtean-obrach a’ phrìomh chuspair aca a thaisbeanadh. Nì sinn ar n-uile dìcheall gus dèanamh cinnteach gum bì cothrom aig clann pàirt a ghabhail sna cuspairean a thagh iad ach, an dràsta agus a-rithist thig oirnn a’ chùl-roghainn aig com-pàirtichean a thabhainn orra a fhreagras ri an aois no an comas.

Aig Fèis Arainn gheibh clann spòrs is misneachd às leasachadh sgilean aig an aon àm sa chuireas iad eòlas air dualchas Gàidhlig ar n-eilein.

Tha ar n-oidean uile nan sàr luchd-ciùil phroifeasanta le eòlas air a bhith ag obair le daoine òga. Tha ar fèis an urra ri buil a’ chomataidh againn cho math ri saor-thoilich a bhios an làthair tron fhèis los gun tèid cùisean mar as còir. Thèid ealla a ghabhail ris a’ chloinn fad na h-ùine. Tha sinn ag obair ann an co-rèir ri riaghailtean dìon cloinn agus slàinte is sàbhailteachd.

Ùr airson 2023: Sgoil-feasgair

‘S e cothrom a th’ ann an Sgoil-feasgair do chloinn a bhios a’ frithealadh chlasaichean gu cunbhalach is aig a bheil comasan aig ìre choileanta mar-tha a bith a’ faighinn oideachadh aig àrd ìre sa chuspair thaghta aca.

Gus barrachd fhaighinn a-mach rach gu: Sgoil-feasgair 2023
FW 99
FW 40
FW 13

2023 Clàradh air Loidhne

Thèid oideachadh a thabhainn sna cur-seachadan a’ leanas:

(Ged a bhios ionnsramaidean againn as urrainn do chòm-pàirtichean a chleachdadh, bu chòir sibh ur n-ionnsramaidean fhèin a thoirt leibh (le ur n-ainm orra) mas urrainn)

Bu chòir dha com-pàirtichean 3 roghainnean a dhèanamh airson clasaichean.
Cluichidh com-pàirtichean sa chuirm-ciùil air a’ 1d roghainn aca a-mhàin. Bidh 2 bhùth-obrach ann gach latha airson a’ 1d roghainn.Feumar clas a bharrachd a thaghadh air eagal ‘s nach fhaighear na trì roghainnean. 
 
Innse dhuinn (sa phàirt mu chomas-cluiche) an ìre aig a bheil thu air an ionnsramaid airson gach roghainn a nì thu m.e.
B Beginner (cha do chluich thu an ionnsramaid seo a-riamh)
E Elementary (comasach fonn a chluich/air leasan prìobhaideach no dhà fhaighinn)
I Intermediate (comasach corra fuinn a chluich/a’ faighinn oideachadh gu cunbhalach)
A Advanced (eòlas math air iomadh fonn/math air ionnsachadh tro èisteachd no leughadh ceòl)

Cosgais

Cosgais airson ceithir làithean: £70

Cosgais airson dàrna duine teaghlaich: £65

Cosgais airson treas duine teaghlaich: £60

Cosgais airson ceathramh duine teaghlaich: £55

Feuch an clàr sibh cho luath sa ghabhas gus am faigh sibh na roghainnean as fheàrr le ur cuid cloinne.

Thèid agaibh air pàigheadh nuair a chlàras sibh air neo le bhith a’ cleachdadh ar sgeama earalais (feumar 25% a phàigheadh nuair a chlàras sibh, agus an còrr a phàigheadh mìos ron tachartas).

Thèid àireamh bheag de àiteachan maoinichte a ghlèidheadh do chloinn aig a bheil còir air tabhartas aodaich. (Bidh feum againn air dearbhadh).Cuiribh cromag sa bhogsa bhuintineach ma tha sibh airson tagradh a chur a-steach airson an sgeama.

Bidh còmhdhail ri fhaotainn bho gach cheàrn dhen eilean dhan fhèis. Tha gach àite aig ar fèis air a maoineachadh gu ìre mhòr le taic bho bhuidhnean poblach, agus ‘s e ar n-amas cosgaisean do phàrantan is chùramaichean a chumail cho ìseal sa ghabhas.

Tha clàradh dùinte airson 2023.

FAQs