Skip to content
ga
Failte gu

Fèis Arainn

Ceòl Traidiseanta, Cultar agus Cànan

Aig Fèis Arainn thèid ceòl traidiseanta, dualchas is cànan a thoirt còmhla ann an àrainneachd a tha spòrsail is fiosrachail. Tron fhèis gheibh clann bho aois 8 cothroman air ionnsachadh mu cheòl air a chluich air farsaingeachd de dh’ionnsramaidean, sheinn, dhràma is ealain. An cois an ionnsachaidh seo thèid ceanglaichean le dualchas is Gàidhlig, a tha na cànan dualach dar neilean, a shoillseachadh is a neartachadh.

Cùmaibh sùil air na tha Fèis Arainn ris air Facebook. 

ga
ga
ga