Asset 1 1

Seachdain na Fèise

Seachdain na Fèise

With enormous regret the Fèis Arainn committee have made the very difficult decision to cancel this year’s Fèis in July. It is now evident that we will not be able to hold such an event safely this year which is a huge disappointment to us all. 
 
Please keep an eye on our website and our Facebook page for info on some other events that we are hoping to be able to put together to bring you cheer and keep alive your interest in our traditional culture🎶
In the meantime if you have an instrument please be sure to get it out and play it – it’s the perfect time to practise when no-one can hear you !🎻🥁🎼
 
And remember everybody can sing 😁 so siuthad – gabh òran!
 
Tha sinn an dòchas gu bheil a h-uile duine gu math… keep well everyone.

SEACHDAIN NA FÈISE 2019: IUCHAR 23 – 26MH

‘S e tachartas fad seachdain a th’ anns an fhèis a thèid a chumail air an t-seachdain mu dheireadh dhen Iuchar is a tha fosgailte do chloinn bho aois 8.

Gheibh clann an cothrom an cuid sgileanan a leasachadh ann an ceòl ionnsramaideach, seinn, dràma, is cànan. San àbhaist bidh mu 60 clann a’ gabhail pàirt san fhèis againn.

Cuiridh sinn fàilte air clann aig a h-uile ìre comais bhon fheadhainn gun eòlas ro-làimh air a’ chuspair a roighnicheas iad dhan fheadhainn a tha air a bhith an sàs ann an ionnsachadh fad grunn bhliadhnaichean is a tha aig àrd-ìre mar-tha. Gheibh iad uile buannachd bhon fhèis. Chan fheum com-pàirteachan a bhith comasach air ceòl sgrìobhte a leughadh no eòlas a bhith aca air ceòl traidiseanta gus toileachas fhaighinn às an fhèis. Thèid ceòl ionnsachadh air chluas, earrann mu seach.

Tha spòrs is càirdeas aig cridhe ar fèise. ‘S e ar n-amas gum fàg a h-uile duine-cloinne a ghabhas pàirt innte le deagh chùimhneachain, leis a’ mhisneachd is na comasan aca air an togail is le blas air dualchas is cànan an eilein don bhuin iad; agus gu dearbh gun tig iad air ais an ath-bhliadhna.

*Tha na h-oidean a dh’fhastaicheas sinn uile nan neach-ciùil proifeasanta le mòr-eòlas air teagasg cloinne. Tha soirbheachas ar fèise gu mòr an eisimeil air an obair chruaidh a tha air a gabhail os làimh leis a’ Chomataidh againn is an fheadhainn a dh’obraicheas dhuinn gu saor-thoileach. Bidh a’ chlann fo stùireadh fad na h-ùine aig ar tachartasan a bhios air an ruith ann an co-rèir le riaghailtean dìon-chloinne agus slàinte is sàbhailteachd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh brath thugainn tron fhoirm gu h-ìosal, air neo cuiribh fòn gu ball comataidh air fear dhe na h-àireamhan gu h-ìosal.

  • Maggie Frame – 01770302623
  • Al Paul – 01770 302881
FW 99
FW 40
FW 13

2019 Clàradh air Loidhne

Thèid oideachadh a thabhainn sna cur-seachadan a’ leanas:

(Ged a bhios ionnsramaidean againn as urrainn do chòm-pàirtichean a chleachdadh, bu chòir sibh ur n-ionnsramaidean fhèin a thoirt leibh (le ur n-ainm orra) mas urrainn)

Bu chòir dha com-pàirtichean 3 roghainnean a dhèanamh airson clasaichean.

Cluichidh com-pàirtichean sa chuirm-ciùil air a’ 1d roghainn aca a-mhàin. Bidh 2 bhùth-obrach ann gach latha airson a’ 1d roghainn.

Feumar clas a bharrachd a thaghadh air eagal ‘s nach fhaighear na trì roghainnean. 

Innse dhuinn (sa phàirt mu chomas-cluiche) an ìre aig a bheil thu air an ionnsramaid airson gach roghainn a nì thu m.e.

B Beginner (cha do chluich thu an ionnsramaid seo a-riamh)

E Elementary (comasach fonn a chluich/air leasan prìobhaideach no dhà fhaighinn)

I Intermediate (comasach corra fuinn a chluich/a’ faighinn oideachadh gu cunbhalach)

A Advanced (eòlas math air iomadh fonn/math air ionnsachadh tro èisteachd no            leughadh ceòl)

Clàradh

1d pàiste: £60

Clann a bharrachd: £35

Please register promptly to ensure the classes of your choice.

Payment in full or a deposit can be made through our website.

Either full payment or a deposit of 25% must be paid along with completion of registration form. If using our deposit payment plan, full payment must be made 1 month after the initial deposit is received.


 

Applications are now closed for 2019